Πρόγραμμα Εργασίας ΚΑΣΕΛΛ ΕΟΠ

Πρόγραμμα Εργασίας ΚΑΣΕΛΛ ΕΟΠ

Ό́λες οι ενέργειες της ΚΑΣΕΛΛ και των μελών της έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ελαιόλαδου και κατ’ επέκταση τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το προϊόν και της θέσης του στην αγορά εντός και εκτός συνόρων. Για το σκοπό αυτό η ΚΑΣΣΕΛ αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών που αναγνωρίστηκε βάσει της ΥΑ 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. 611/2014.

Η Ε.Ο.Π ΚΑΣΕΛΛ αποτελειται από τις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών του ΑΣ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, ΑΣ Αγγελώνας, ΑΣ Νόμιων-Φουτίων-Μονεμβασιάς, ΑΣ Ασωπού, ΑΣ Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου Ταλάντων Μονεμβασιάς και ΑΣ Συκέας.

Διαθέτοντας τις βάσεις και με τη συμμετοχή των 835 ελαιοπαραγωγών της ΕΟΠ έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει την ανοδική πορεία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας για την ισχυροποίηση και ανάδειξη των ποιοτικών ελαιοκομικών της προϊόντων.

Ήδη είναι σε εξέλιξη υλοποίηση ενεργειών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας στο οποίο προβλέπονται συνολικά οι ακόλουθες δράσεις όπως:

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 650 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της ΟΕΦ.

Η ΟΕΦ θα προχωρήσει στην εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για 650 από τους παραγωγούς της και στην εκπαίδευση τους στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επιπλέον προβλέπεται ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης ως αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από τους 650 παραγωγούς.

Έτσι θα διασφαλίζεται η ποιοτική παραγωγή του ελαιόλαδου ΠΓΕ Λακωνία που παράγεται στην περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ.

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Διεξαγωγή ετήσιων σεμιναρίων στους παραγωγούς της ΚΑΣΕΛΛ ΕΟΠ του ΣΟΔ σε θέματα όπως:

• Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την καλλιέργεια

• Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

• Εξοικονόμηση νερού

• Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση υποπροϊόντων της καλλιέργειας (π.χ νέες τεχνικές κλαδέματος κλπ)

• Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (π.χ κατσίγαρος και λύματα ελαιοτριβείου)

• Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας ή οποία θα επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών της ομάδας και του τυποποιητηρίου.

Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τους παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, παλετοκιβωτίων και μηχανήματος διαλογής πυρήνα για την εξαγωγή κουκουτσιού.

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων.

Στην εν λόγω δράση προβλέπεται η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως ενδεικτικά: δεξαμενές, μηχάνημα κλιματισμού για ελαιοτριβείο, σύστημα Αζώτου για δεξαμενές (ΑΣ Αγίου Δημητρίου Ζάρακα), κλαρκ, σιλό για πυρήνα κ.α.

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Η ΕΟΠ θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του ΠΓΕ ελαιολάδου ΛΑΚΩΝΙΑ που τυποποιεί και εμπορεύεται προς όφελος όλων των ελαιοπαραγωγών μελών της, θα εφαρμόσει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου.

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και ετήσια πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ δηλαδή στις εγκαταστάσεις των πέντε μελών της ΕΟΠ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ΑΣ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, ΑΣ Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, ΑΣ Ασωπού, ΑΣ Αγγελλώνας και ΑΣ Νομίων- Φουτίων Μονεμβασιάς) και στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ και την ανάπτυξη, εφαρμογή και ετήσια πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ.

Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας του Προγράμματος και της αποτελεσματικότητας του.

<< νέα