Εταιρική ευθύνη

Εταιρική ευθύνη

Η ΚΑΣΕΛΛ έχει ως κύριο στόχο και δραστηριότητα την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγομένου ελαιόλαδου μέσω της εφαρμογής συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος.
Μια τέτοιου είδους ποιοτική αναβάθμιση μπορεί να έχει μόνο θετικό αντίκτυπο τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και υγιεινής.

Πως όμως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει στην πράξη;